KLAUZULA INFORMACYJNA

Polityka prywatności serwisu


I. Informacje ogólne

Administratorem Serwisu hago.pl  jest F.P.H.U. HAGO Małgorzata Handkiewicz, ul. Jana III Sobieskiego 34, 62-030 Luboń, NIP: 673-151-34-09, Regon: 634576315.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serwisu.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu zabezpieczyliśmy nasz serwis bezpiecznym protokołem szyfrowania komunikacji (certyfikat SSL). Informacje o certyfikacie można znaleźć klikając na kłódkę obok URL-a w pasku adresu.


II. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: nazwa.pl


III. Informacje w formularzach
 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
 • Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania kontaktu handlowego. Informacje, które gromadzimy i które są nam niezbędne, aby móc odpowiadać na Państwa pytania i zamówienia, są wskazane w polach formularza. Jeżeli nie wypełnicie Państwo pól, które są obowiązkowe, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa pytania.
 • Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania adresu e-mail operatorom serwisów mailingowych, z którymi Administrator Serwisu w tym zakresie współpracuje lub będzie współpracował w przyszłości w oparciu o zawarte umowy.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów zewnętrznych, takich jak: przewoźnik lub pośrednik realizujący transport towarów w procesie realizowania umowy oraz dostawca systemów logistycznych, jak np. DHL, UPS, Poczta Polska itp.

IV. Prawa przysługujące podmiotowi danych
 • Prawa do informacji – zgodnie z Art. 15 RODO masz prawo dostępu do informacji o Twoich danych osobowych, które przetwarzamy
 • Prawo do sprostowania – zgodnie z Art. 16 RODO masz prawo do korekty lub uzupełnienia Swoich danych
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – zgodnie z Art. 17 RODO masz prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – zgodnie z Art. 18 RODO masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych – zgodnie z Art. 20 RODO masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłęś administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu – zgodnie z Art. 21 ust.1 RODO masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które opiera się na Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. e) lub f) RODO. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami oraz jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu i wykonywaniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi (art. 21 ust. 1). RODO). Ponadto, zgodnie z Art. 21 ust. 2 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego; dotyczy to również wszelkiego profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią
 • Prawo do cofnięcia zgody – zgodnie z Art. 7 ust. 3 RODO masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę.
 • Prawo wniesienia skargi – zgodnie z Art. 77 RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

V. Informacja o plikach cookies

Informacje dotyczące plików cookies znajdują się w osobnym dokumencie.


VI. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania
 • czas wysłania odpowiedzi
 • nazwę stacji klienta
 • informacje o błędach
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy  przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik
 • informacje o przeglądarce użytkownika
 • informacje o adresie IP

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


VII. Udostępnienie danych
 • Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 • Administrator może przekazać/powierzać dane osobowe użytkowników stronom trzecim, takim, jak dostawcy, odbiorcy, w tym Firmie kurierskiej, Poczcie Polskiej w celu pośrednictwa w dostarczeniu przesyłek zamówionych przez klienta lub dystrybutorom produktów, w celu realizacji zamówień i spełnienia wymagań użytkownika, a także gdy jest to niezbędne dla złożenia zamówienia lub podjęcia innych działań przed zawarciem umowy.
 • Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, na podstawie zgodnych z prawem żądań.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia
 • Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@hago.pl

VIII. Odnośniki

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.